Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Norwegian translation, cross-cultural adaptation and validation of the Kerlan-Jobe Orthopaedice Clinic shoulder and elbow questionnaire'

Norwegian translation, cross-cultural adaptation and validation of the Kerlan-Jobe Orthopaedice Clinic shoulder and elbow questionnaire

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Hilde Fredriksen
Veileder(e): Grethe Myklebust

Beskrivelse

Bakgrunn: Kastutøvere har høy forekomst av skulderplager, og fortsetter ofte å trene og konkurrere til tross for skuldersmerter. Kerlan Jobe Orthopaedic Clinic questionnaire (KJOC) ble utviklet i USA for å vurdere kastutøveres albue- og skuldersmerter, funksjon og prestasjon.

Formål med studien var å oversette, gjøre kulturelle tilpasninger og evaluere måleegenskapene til den norske versjonen av KJOC spørreskjema.

Metode: Vi oversatte og gjorde kulturelle tilpasninger av KJOC i henhold til internasjonale retningslinjer, lagde en elektronisk versjon av oversettelsen og evaluerte dens reliabilitet og validitet. Trettitre kastutøvere (alder 18.6±4.2 år, 10 menn/23 kvinner) ble inkludert for analyse av diskriminerende validitet, hvorav 15 gjennomgikk kognitive intervjuer for å evaluere innholds validitet. For undersøkelse av test-retest reproduserbarhet (en ukes intervall), og samtidig validitet med Disability of Arm Shoulder and Hand questionnaire (DASH) inkluderte vi 36 håndballspillere (alder 20,7±3.8, 17 menn/19 kvinner). Seks håndballspillere ble intervjuet for å sikre at det var måleekvivalens mellom den elektroniske og papir-baserte versjonen av skjemaet.

Resultater: Oversettelsen foregikk uten problemer. Utøverne syntes skjemaet var lett å forstå, relevant for deres idrett og foretrakk den elektroniske versjonen. Den norske versjonen av KJOC hadde utmerket intern konsistens (Cronbach's α = 0.952) og relativ test-retest reliabilitet (ICC = 0.967).  Standard målefeil og minste påvisbar endring var henholdsvis 3,05 og 8,45. Samtidig validitet med DASH var moderat. Imidlertid skilte KJOC bedre mellom spillere som spilte med og uten smerte enn DASH gjorde.

Diskusjon: Resultatene våre er sammenliknbare med resultatene fra det originale KJOC spørreskjemaet og tidligere oversatte versjoner.

En grundig prosedyre for oversettelse og kulturelle tilpasninger sikrer at man beholder begrepsmessig innholdsvaliditet. Dette betyr at spørreskjemaet kan brukes i den aktuelle målgruppen og at det kan brukes i multinasjonale forskningsprosjekter.

Konklusjon: Den norske versjonen av KJOC er valid, reliabel og enkel å bruke for evaluering av skulder- og alburelaterte plager hos kastutøvere.