Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Hvorfor har spillere med tidligere korsbåndskade økt risiko for å pådra seg en ny sekundær korsbåndskade?'

Hvorfor har spillere med tidligere korsbåndskade økt risiko for å pådra seg en ny sekundær korsbåndskade?

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Lasse Mausehund
Veileder(e): Tron Krosshaug, Sami Äyrämö

Beskrivelse

Bakgrunn: Korsbåndskader utgjør det største problemet i kvinnelig elite ball/lag idrett, grunnet deres relativ høye insidens og deres alvorlige kort- og langtidskonsekvenser. Omtrent 25% av utøverne som kommer tilbake til idretten etter en korsbåndskade pådrar seg en ny sekundær korsbåndskade. For å gjøre tilbakekomsten til disse idrettene tryggere trenger vi mer kunnskap om skadeårsakene. Siden korsbåndskader vanligvis forekommer ved ettbeinslandinger eller fintebevegelser burde slike bevegelser være i forskningsfokuset.

Formål: Formålet med dette studiet er 1) å undersøke om knebiomekanikken ved fintebevegelser er ulik mellom utøvere med og uten tidligere korsbåndskade, og 2) å etterforske om knebiomekanikken ved fintebevegelser er assosiert med sekundær korsbåndskade etter primær korsbåndskade hos kvinnelige elite utøvere.

Metode: 751 kvinnelige håndball- og fotballspillere, derav 72 med tidligere korsbåndskade, utførte idrettsspesifikke fintebevegelser samtidig som 3D kinematikken og kinetikken ble målt. Korsbåndskader ble registret prospektivt over en oppfølgingsperiode på 8 år. Under oppfølgingsperioden pådro 14 spillere seg en ny sekundær korsbåndskade. Syv knerelaterte, potensielle risikofaktorer utgjør de primære utfallsmål og blir brukt som utgangspunkt for samtlige statistiske analyser. I den første delen av studien skal både det tidligere skadete beinet og det uskadete beinet av spillerne med tidligere korsbåndskade sammenlignes med bein av skadefrie spillere. I den andre delen av studien kommer vi til å bruke logistiske regresjonsanalyser for å undersøke variablenes assosiasjon med skaderisiko.

Implikasjoner: Å etablere ny kunnskap innen skadeetiologien av sekundære korsbåndskader kan hjelpe oss med å utvikle effektive skadeforebyggende strategier. I lys av de alvorlige kort- og langtidskonsekvensene av korsbåndskader er det av stor viktighet å redusere skadeinsidensen, for både utøverne, laget og samfunnet.