Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Does an effective shoulder injury prevention program affect risk factors in handball? A randomized controlled study'

Does an effective shoulder injury prevention program affect risk factors in handball? A randomized controlled study

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Hilde Fredriksen
Veileder(e): Grethe Myklebust, Ann Cools
Medarbeider(e): Roald Bahr

Beskrivelse

Bakgrunn: Skulderplager i håndball er hyppig forekommende, men mulig å forebygge. Imidlertid er det forebyggende programmet for tidkrevende til at utøvere vil bruke det.

Hensikten med studien var å undersøke effekten av Senter for idrettsskadeforsknings forebyggende skulderprogram på utadrotasjons- (UR) styrke og innadrotasjons- (IR) bevegelighet (ROM), to antatt viktige risikofaktorer for skulderskade.

Metode: Fire håndball-lag (tre kvinnelag, ett herrelag, 57 spillere, gjennomsnittsalder 17,1 år) ble randomisert til en intervensjonsgruppe (28 spillere) eller kontrollgruppe (29 spillere). Intervensjonen ble gjennomført tre ganger per uke som en del av vanlig håndballoppvarming i 18 uker, veiledet av en fysioterapeut. Hovedutfallsvariablene var gruppeforskjell i endring i UR styrke og IR ROM fra baseline til avsluttet intervensjon. Isometrisk UR ble målt med håndholdt dynamometer og IR ROM med et digitalt goniometer.

Resultater: Isometrisk UR styrke i dominant skulder økte både i intervensjonsgruppen (10%) og kontrollgruppen (6%) i løpet av intervensjonen, men det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene (gruppeforskjell: 0,06N/kg (95% KI: -0,04 til 0,17, p=0,13). IR ROM var uforandret i begge gruppene i løpet av intervensjonen.

Diskusjon: Mulige forklaringer på manglende effekt av programmet på risikofaktorene kan være at øvelsesutvalget ikke var optimalt, doseringen var for lav, eller at progresjonen var for dårlig definert.

Konklusjon: Senter for idrettsskadeforsknings forebyggende skulderprogram påvirket ikke risikofaktorene UR styrke og IR ROM. Programmets forebyggende effekt må derfor skyldes andre faktorer.